Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź została uznana przez inny organ orzekający za niezdolną do pracy czy innej działalności w zakresie odpowiadającym niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 3. Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa Związku.
 4. Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna:
  • w wieku do lat 16, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub
  • osoba odpowiadająca kryteriom określonym w ust. 2 i 3, która ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego wynikających z postanowień statutu.
 5. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna działająca społecznie na rzecz Związku.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Związku, której godność taką nada Zarząd Główny.
 7. Członkiem Związku może być także cudzoziemiec:
  1. członkiem zwyczajnym i podopiecznym - o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i spełnia wymogi określone w ust. 2,
  2. członkiem nadzwyczajnym – o ile spełnia wymogi określone w ust. 5,
  3. członkiem honorowym - niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Związku.

§ 12.

 1. Członków zwyczajnych, podopiecznych i nadzwyczajnych przyjmuje prezydium zarządu okręgu Związku właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na członka.
 2. Do przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i podopiecznych prezydium zarządu okręgu może upoważnić zarządy kół.

§ 13.

 1. Członkom zwyczajnym Związku przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyboru do władz Związku, z tym że członkom nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych nie przysługuje bierne prawo wyborcze,
  2. korzystanie z wszelkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez władze Związku,
  3. uzyskiwanie wszechstronnego poparcia i pomocy ze strony Związku w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji leczniczej, podstawowej i społecznej oraz polepszenia warunków bytowych,
  4. pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia oraz przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym, na zasadach określonych przez władze Związku.
 2. Członkom podopiecznym przysługują uprawnienia określone w ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Związku.
 3. Członkom nadzwyczajnym przysługują uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 2.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów i zjeździe delegatów okręgu, na terenie którego mieszka.

§ 14.

 1. Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani:
  1. brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  3. opłacać regularnie składki członkowskie z zastrzeżeniem zawartym w ustępie 3,
  4. przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 2. Członkowie podopieczni Związku są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  2. opłacać regularnie składki członkowskie z zastrzeżeniem zawartym w ustępie 3,
 3. Członkowie zwyczajni i podopieczni mogą być ze względu na ich sytuację materialną lub zdrowotną częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłacania składek. Decyzję w tej sprawie podejmowane są zgodnie z regulaminem składek członkowskich.
 4. Członkowie nadzwyczajni Związku są obowiązani:
  1. brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,
  3. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 15.

 1. Przynależność do Związku ustaje w razie:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustnie lub na piśmie,
  3. skreślenia członka przez prezydium zarządu okręgu, a w przypadku członków honorowych - przez Zarząd Główny, po stwierdzeniu braku tytułu przynależności określonego w § 11 ust. 2-7,
  4. skreślenia przez prezydium zarządu okręgu z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  5. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 2. Przynależność do Związku może ulec zawieszeniu na czas odbywania przez członka kary pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa z winy umyślnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium właściwego okręgu.
 3. Prezydium zarządu okręgu może skreślić członka nadzwyczajnego z ewidencji w razie:
  1. nie podejmowania przez niego żadnej działalności na rzecz Związku przez okres 12 miesięcy, jeżeli nie było to spowodowane usprawiedliwionymi okolicznościami,
  2. nieusprawiedliwionego nie wywiązywania się z powierzonej w drodze wyboru funkcji społecznej przez okres 1 roku.
 4. Członek honorowy traci tę godność, jeżeli dopuści się czynów niegodnych, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny.
 5. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób:
  1. skreślonych z listy członków w związku z ust. 1 pkt 4, może nastąpić po opłaceniu zaległych składek za okres nie mniejszy niż 1 rok,
  2. wykluczonych w związku z ust. 1 pkt 5 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat.