Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 9.

 1. Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, o których mowa w § 11 ust. 2, 3 i 4, zwane dalej niewidomymi, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.
 2. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

§ 10.

 1. Cele określone w § 9 Związek realizuje w szczególności przez:
  1. rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
  2. prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
  3. działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
  4. organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci,
  5. działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
  6. prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
  7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
  8. działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
  9. działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych,
  10. inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,
  11. działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
  12. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
  13. organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów,
  14. działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
  15. organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wspierania,
  16. prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu wzroku.
 2. Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ).
 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rodzaj i zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne Związku nie może naruszać zasad współżycia społecznego ani negatywnie wpływać na wizerunek i prestiż Związku. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 4. Związek realizuje swoje zadania współdziałając z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome lub działającymi na rzecz niewidomych, z zakładami pracy zatrudniającymi niewidomych, ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz z osobami fizycznymi, z placówkami naukowymi, a ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza niewidomych.