Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Sprawozdanie  finansowe z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2009 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 )

Sprawozdanie do pobrania w pliku pdf

Polski Związek Niewidomych  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9  Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 . Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Ryszard Jan Mazur
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes  ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny  ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Jerzy Piotr Janas

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi   przez 16  jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 • Biuro ZG PZN - ZPCh 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny  PZN - ZPCh  10-685 Olsztyn ul. Paukszty  57
 • Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN - ZPCh  im. Józefa Buczkowskiego  85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Biblioteka Centralna PZN -  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Chorzowie  41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach 25-015 Kielce ul. Złota 7
 • Dom Pomocy Społecznej  PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. kpt. J. Silhana 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. M. Kaczmarka 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Klimczok” 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Marii    Skłodowskiej Curie 3
 • Zakład Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W ramach realizacji celów statutowych  poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,  leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie  czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz  współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia  niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań  i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 30.12.2009.

Prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

 • zakwaterowanie,
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność związana z tłumaczeniami,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • praktyka lekarska specjalistyczna,
 • praktyka lekarska dentystyczna,
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 • produkcja odzieży dzianej,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • nauka języków obcych,
 • działalność wspomagająca edukację,
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 • pozostała dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • szycie odzieży roboczej i ochronnej,
 • szycie bielizny,
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • naprawa pozostałych art. użytku osobistego i domowego.

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

 • Uchwała XV-z- 1/2009 z dnia 26 luty 2009 - W sprawie zmiany decyzji dot. procesu łączenia spółek ZNIW i PRINT
 • Uchwała XV-z-2/2009 z dnia 126 luty 2009 - W sprawie kredytu na pokrycie zobowiązań w stosunku do ZNIW za wydawnictwa związkowe
 • Uchwała XV-z-3/2009 z dnia 24 czerwca 2009 - W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Związku za 2008 rok.
 • Uchwała XV-z-4/2009 z dnia  24 czerwca 2009 - W sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej  Związku za 2008 r
 • Uchwała XV-z-5/2009 z dnia 24 czerwca 2009- W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2009 rok
 • Uchwała  XV-z-6/2009 z dnia 24 czerwca  2009 - W sprawie koncepcji modernizacji i rozbudowy obiektów w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7/9
 • Uchwała XV-z-7/2009 z dnia 24 czerwca  2009 - W sprawie rozbudowy obiektu administracyjnego w Rudołtowicach
 • Uchwała XV-z-8/2009 z dnia 24 czerwca  2009 i XV-z-14/2009 z dnia 6 października 2009 - W sprawie sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Barcza
 • Uchwała XV-z-9/2009 i  XV-z-10/2009  z dnia 24 czerwca  2009 - W sprawie nieruchomości w Bydgoszczy
 • Uchwała XV-z-11/2009 z dnia 24 czerwca  2009 - W sprawie sprzedaży nieruchomości Związku w Piasecznie
 • Uchwała XV-z-12/2009 z dnia 24 czerwca 2009 i XV-z-15/2009 z dnia 6 października 2009 - W sprawie składek członkowskich
 • Uchwała XV-z-13/2009 z dnia 6  października 2009 - W sprawie nieruchomości Związku w Warszawie
 • Uchwała XV-z-16/2009 z dnia 19 listopada  2009 - W sprawie likwidacji jednostki Związku NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Olsztynie
 • Postanowienie XV-z-1/2009 z dnia  26 luty  2009 - W sprawie: przyjęcia rezygnacji  członka ZG
 • Postanowienie XV-z-2/2009 z dnia 26 luty 2009 - W sprawie Ośrodka L-R PZN „NESTOR” w Muszynie
 • Postanowienie XV-z- 3 /2009 z dnia 24 czerwca 2009 - W sprawie informacji o działalności spółek Związku za 2008 r i I półrocze 2009 .
 • Postanowienie XV-z- 4/2009 z dnia  24 czerwca 2009 - W sprawie „Polityki jakości Związku”
 • Postanowienie XV-z-5/2009 z dnia  24 czerwca 2009 - W sprawie sprawozdania GKR i Sądu Koleżeńskiego za 2008 r.
 • Postanowienie XV-z-6 /2009 z dnia 25 czerwca 2009 - W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG
 • Postanowienie XV-z-7/2009 z dnia 6 października 2009 - W sprawie wystąpienia Prezydium Okręgu Dolnośląskiego dot. wysokości składki członkowskiej od 2010 r.
 • Postanowienie XV-z-8/2009 z dnia 6 października 2009 - W sprawie : interpelacji poselskiej nt. skutków dla organizacji pozarządowych zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 ( Dz. U 157/2009 poz.1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U 157/2009 poz. 1241-art.91 i 98 )
 • Postanowienie XV-z-9/2009 z dnia 19 listopada  2009 - W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XV-z-9/2009 z dnia 19 listopada  2009 - W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XV-z-10/2009 z dnia 19 listopada  2009 - W sprawie wniosku Okręgu Śląskiego dotyczącego  nieruchomości w Chorzowie
 • Postanowienie XV-z-11/2009 z dnia 19 listopada  2009 - W sprawie działalności Sekcji zatrudnionych na otwartym rynku pracy i Sekcji niewidomych masażystów i fizjoterapeutów oraz Rady niewidomych diabetyków szczebla centralnego.
 • Postanowienie XV-z- 12/2009 z dnia 20 listopada  2009 - W sprawie  ewentualnych zmian w regulaminie ZG
 • Postanowienie XV-z-13/2009 z dnia 20 listopada  2009 - W sprawie zatwierdzenia hasła  Związku w 2010 roku
 • Postanowienie XV-z-14/2009 z dnia 20 listopada  2009 - W sprawie rozbudowy nieruchomości  PZN w Warszawie

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 44 648,5

Z Ministerstwa Kultury

1 188,4

Z MEN

99,8

Z PFRON (dofinansowanie WTZ-ów (Toruń, Słupsk, Włocławek i ZAZ Olsztyn

1 696,9

Z PFRON –zadania zlecone

8 487,4

Z PFRON  (dofinansowanie Biblioteki Centralnej)

1 600,0

Z PFRON w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności w tym:

898,4

- projekt „Centrum-Północ-Południe”

241,8

- projekt ”Zielone Światło dla białej laski”

476,2

- projekt „Pokażmy świat niewidomemu dziecku”

180,4

Z Fundacji im. Stefana Batorego

20,4

Z Fundacji Grundvig  „Obywatele wśród obywateli”

30,0

Środki POKL „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”

1 892,3

Program „Młodzież”

7,9

Przychody z tyt. dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych (SOD)

1 724,4

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

14 478,9

Z organów samorządowych na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej ( Chorzów, Kielce, Olsztyn)

8 584,9

Na prowadzenie ośrodków ( w Słupsku, Chorzowie i Świebodzicach)

486,9

Inne przychody:

3 451,9

W tym m.in.:

164,4

darowizna od osób fizycznych

47,0

Nawiązki  otrzymane –środki przekazane do jednostek zgodnie z   wyrokami Sądu celem ich rozliczenia

45,6

środki na organizację OPP – 1 %

97,7

Informacja o poniesionych kosztach - 43 725,5 tys. zł

 • na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 26 279,8 tys. zł
 • na administrację  (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej) - 5 129,6 tys. zł
 • na działalność gospodarczą - 11 346,3 tys. zł
 • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) - 969,8 tys. zł

Na podstawie Decyzji MSWiA nr. 152/2008  z dnia 18.XI.2008  Polski Związek Niewidomych prowadził  zbiórkę środków publicznych  na terenie Polski na rzecz niewidomego studenta, Filipa Zagończyka, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu  w Warszawskim Metrze. Na wyodrębnionym rachunku bankowym ( subkońcie) zgromadzono od listopada 2008 do 31 marca 2009 środki  w wysokości 840,8 tys. zł . Do 31.12.2009 wydatkowano kwotę  600,8 tys. zł  na: adaptację mieszkania do potrzeb niewidomego z amputacją nogi, na leczenie i przeloty do szpitala w Szwajcarii, lekarstwa, dowóz Filipa na rehabilitację i uczelnię, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tłumaczenia dokumentacji lekraskiej itp. Środki ze zbiórki publicznej rozliczane są sukcesywnie w MSWiA.

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowe jednostek za 2009 rok wynosi   11  tys. zł netto.

Dane o:

a) W 16-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2009 roku zatrudnionych było  640  osób ( w tym 451 kobiet ). W tym 533,13  etatów, w tym kobiet 381,45  etatu.
Wśród zatrudnionych pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces działań rehabilitacyjnych 515  osób (w tym kobiety 348).

b) łączna kwota wynagrodzeń  brutto wypłacona przez Związek wyniosła 16 585,8 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 11 609,8  tys. zł

c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  -  0 zł

d) kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia - 497,6 tys. zł

e) udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) –  402,0 tys. zł

f) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na  31.12.2009 r w tys. zł – 4 713,0

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych w tys. zł

Nazwa i numer konta

kwota

DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652

119,0

DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907

221,0

DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001

18,0

WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229

0

WTZ Toruń  92 1160 2202 0000 0000 5530 5735

25,0

WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259

25,0

Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642

598,0

Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061

168,0

Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323

168,0

Ośrodek L-P Muszyna  68 8809 0005 2001 0000 1078 0001

296,0

Ośrodek L-R Klimczok 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213

82,0

ZAZ Olsztyn 34 1060 0076 0000 4013 8011 4440

152,0

Biblioteka Centralna Warszawa 94 1020 1013 00000 102000 26 385

189,0

NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa

85 1370 1037 0000 1701 4021 5200

450,0

NZOZ  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Olsztynie

7,0

Biuro ZG PZN 54 1370 1037 0000 4083 5200

454,0

Zarząd Główny PZN  55 1370 1037 0000 1701 4091 2200

1741,0

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego  – 0

h) nabyte nieruchomości lub przeznaczone na nabycie kwoty – 0

i) nabyte środki trwałe:

 • ZAZ w Olsztynie : wyposażenie, sprzęt rehabilitacyjny itp. - 960,2 tys. zł
 • Biblioteka Centralna w W-wie:  zakup samochodu itp. - 83,9 tys. zł
 • DPS w Olsztynie : podnośnik transport, łóżko rehabilit.itp - 70,1 tys. zł
 • Ośrodek M-R w Olsztynie - 74,3 tys. zł
 • Biuro ZG w Wa-wie – sprzęt komputerowy, - 28,9 tys. zł
 • Ośrodek w Muszynie: wyposażenie kuchni, hotelu - 89,4 tys. zł
 • Ośrodek L-R „Klimczok” w Ustroniu Morskim (piekarnik elektryczny, klimatyzator) - 14,1 tys. zł
 • WTZ w Toruniu: komputer - 1,9 tys. zł
 • DPS w Chorzowie: wyposażenie - 80,8 tys. zł
 • Centralna Przychodnia w Warszawie :rzutnik optotypów laser, sentyzatory - 13,4 tys. zł

j) remonty i zakupy

 • Ośrodek w Bydgoszczy: remonty części hotelowej ( pokoje, korytarz, pralnia, aula, klatka schodowa ) oraz pozostałej części obiektu ( remont dachu, łącznik, wymiana rur co, wymiana przewodów elekt. w latarniach) - 84,7 tys.  zł
 • Biuro ZG w Warszawie - remont pokoi biurowych - 7,0 tys. zł
 • Centralna Przychodnia w Wa-wie: modernizacja i adaptacja pomieszczeń - 8,3 tys. zł
 • Ośrodek M-R w Olsztynie modernizacje w zakresie p.poż. - 1 720,1 tys. zł
 • Ośrodek w Muszynie: remonty bieżące budynku  ( generalny remont zaplecza kuchennego,malowanie części pokoi hotelowych, wymiana tapczanów, szafek, założenie klimatyzacji w kawiarni oraz wymiana stolików i krzeseł, docieplenie ściany zewn. budynku B, wymiana rynien. Zakup sprzętu do kuchni  oraz rehabilitacyjnego - 108,6 tys. zł
 • Ośrodek L-R „Klimczok” w Ustroniu Morskim : elewacja budynku, remont łazienek, remont korytarza 3 piętro)                                       -                     276,7 tys. zł

k) wartość należności   3 072,3 tys. zł i zobowiązań  4 068,4 tys. zł (w tym kredyty krótkoterminowe i długoterminowe 507,5  tys. zł)

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty     państwowe i samorządowe  i środki POKL tj.:

PFRON udzielił dotacji na zadania :

w ramach  3 konkursów  ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym Związku  w wysokości 4 747,9 tys. zł

W ramach tych programów realizowano m. innymi różnorodne  szkolenia, warsztaty, pracę w grupach środowiskowego wsparcia, imprezy kulturalne i   integracyjne promujące niewidomych artystów,  wydawnictwa  ( czasopisma  związkowe na różnych nośnikach: w druku powiększonym, w brajlu, na CD oraz pozycje wydawnicze podręczników do nauki brajla, digitalizacja wydawnictw tyflologicznych), szkolenia psów-przewodników, dz.rehabilitacyjną realizowaną przez jedną z jednostek Związku, kampanię informacyjną  dot. środowiska.

Dotacja  PFRON i dopłaty gmin przeznaczona  na działalność 3-ch WTZ-ów oraz 1-go  ZAZ-u – 3 421,1   tys. zł.

Ministerstwo Kultury  922,5  tys. zł  na działania realizowane przez  Bibliotekę Centralną PZN.

Z budżetów gminy i wpłat mieszkańców kwota 8 764,2   tys. zł   na utrzymanie związkowych 3-ech  Domów Pomocy Społecznej,

Z Narodowego Funduszu Zdrowia  4 832,0  tys. zł na dofinansowanie turnusów  leczniczych w Ośrodkach PZN oraz funkcjonowanie Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej.

Środki PKOL – 1 938,5 tys. zł

W latach 2005-2009 PZN realizował 3 projekty w ramach POSN – Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności dofinansowywanego z PFRON.

 • Centrum-Północ-Południe na kwotę 1 579,4 tys. zł. W trakcie realizacji projektu utworzono centrum informacyjno-doradcze w Biurze ZG PZN, doposażono pracownie rehabilitacyjne w ośrodkach PZN w Muszynie i Ustroniu Morskim. Przeszkolono 520 osób w tym nowo ociemniałych, niewidomych chcących prowadzić własną dz. gospodarczą.
 • Zielone światło dla białej laski” w latach 2007-2009 na kwotę 1 543,5 tys. zł. Program realizowały wojewódzkie jednostki PZN oraz Biuro ZG. Wyszkolono grupę 12 nowych instruktorów orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego samodzielnego poruszania się Realizowano indywidualne szkolenia rehabilitacyjne. Przeszkolono łącznie 227 osób. Zakupiono ponad 1 tysiąc białych lasek, udzielano bezpłatnych porad na temat samodzielnego poruszania się przez niewidomego.
 • Pokażmy świat niewidomemu dziecku. Program kompleksowej rehabilitacji osób ociemniałych i tracących wzrok realizowany w latach 2007-2009 na kwotę 578,2 tys.zł. Każdego roku beneficjentami programu było 60 niewidomych dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Program przewidywał kompleksową diagnozę dziecka w oparciu o którą konstruowany był indywidualny program rehabilitacji z udziałem rodziców lub opiekunów.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku       dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4  dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników  niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • GUS – dotyczące dz.muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4    Ustawy o podatku dochodowym. Dochody OPP wolne  na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

8) W Stowarzyszeniu w 2009 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

w DPS w Olsztynie

 • przez Państwowego  Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie  bieżącego nadzoru sanitarnego – bez uwag
 • przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji kadry DPS. Kontrola w ostatnich dniach grudnia – brak protokołu pokontrolnego.
 • przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie funkcjonowania Domu – bez zaleceń

w DPS w Kielcach

 • dwukrotnie przez  Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach – w zakresie realizacji zaleceń wydanych po kontroli w 2008 r.- bez uwag oraz w zakresie stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz postępowania z odpadami- bez zaleceń.
 • przez Główną Komisję Rewizyjną w zakresie funkcjonowania Domu – z 2 wnioskami .

w DPS w Chorzowie

 • dwukrotnie przez Państwowy Inspektor Pracy w zakresie oceny przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej –zalecenia wykonano; oraz w zakresie realizacji zaleceń.
 • dwukrotnie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie w zakresie realizacji wydanych decyzji oraz kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego – zalecenie dot. odnowienia sufitu w kuchni i likwidacji zawilgocenia. W trakcie realizacji.
 • przez Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach -  kontrola doraźna- zbadanie zarzutów zawartych w skardze – zalecenia wykonano.
 • przez  Główną Komisję Rewizyjną w zakresie funkcjonowania Domu –z 5 wnioskami

w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Klimczok” w Ustroniu Morskim

 • przez SANEPID –  kontrola wdrożenia HACCP – bez zaleceń
 • przez ISSO – nadzór systemu zarządzania jakością – bez zaleceń
 • przez  Główną Komisję Rewizyjną w zakresie funkcjonowania Ośrodka – zalecenia i wnioski  w trakcie realizacji

w Ośrodku L-R „EDEN” w Ciechocinku

 • przez Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie stanu sanitarnego i higienicznego Ośrodka – bez zaleceń
 • audyt w zakresie ISO – bez zastrzeżeń

W Ośrodku L-R „NESTOR” w Muszynie

 • przez SANEPID
 • przez Straż p.poż
 • przez Małopolski Urząd Marszałkowski

w Ośrodku M-R PZN „LABIRYNT” w Olsztynie

 • przez SANEPID w Olsztynie w zakresie stanu sanitarnego hotelowej części obiektu- bez zaleceń
 • przez NFZ O.Warmińsko-Mazurski w zakresie prawidłowości świadczeń opieki zdrowotnej – zalecenia wykonano
 • przez Urząd Skarbowy w Olsztynie w zakresie wywiązywania się z obowiązku ustawy o rehabilitacji – bez zaleceń
 • dwukrotnie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie z zakresie oceny sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Detal” i ŚDS „Tezeusz” – zalecenia wykonano
 • przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie funkcjonowania Ośrodka – bez zaleceń

w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy

 • przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bez uwag i zaleceń
 • przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i rzetelności dokumentów dot. VAT – bez uwag i zaleceń

w ZAZ w Olsztynie

 • dwukrotnie przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w zakresie : kontrola stołówki z zaleceniem wykonania badania wody – zalecenie wykonano oraz w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego nad pralnią – zalecenia wykonano
 • przez regionalny ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w zakresie zgodności dokumentów źródłowych, stanu zatrudnienia, prawidłowości rozliczeń- zalecenia wykonano.
 • przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie ochrony pracy , legalności zatrudnienia, bhp – zalecenia wykonano
 • przez Główną Komisję Rewizyjną w zakresie funkcjonowania ZAZ – bez zaleceń

w WTZ w Słupsku

 • przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie działalności merytorycznej i właściwego prowadzenia dokumentacji  oraz sposobu wykorzystania środków– bez zaleceń

W WTZ we Włocławku

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dz. merytoryczna i finansowa – bez zaleceń
 • ZUS – bez zaleceń

W WTZ w Toruniu

 • bez kontroli

W Bibliotece Centralnej PZN w Warszawie

 • przez ZUS w zakresie prawidłowości naliczania składek- bez uwag
 • przez PIP w zakresie ochrony pracy, legalności zatrudnienia i bhp. Wnioski dot. urlopów wypoczynkowych.
 • przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie funkcjonowania BC z 3 wnioskami

w Centralnej Przychodni L-R w Warszawie

 • przez PFRON w zakresie wykorzystania i rozliczenia środków z dotacji 2008 i lata poprzednie. Zalecenie wykonano.
 • wnikliwa kontrola biegłych w zakresie uzyskania przez Przychodnię certyfikatu ISO.
 • przez Główną Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Przychodni z 3 wnioskami

w Biurze ZG PZN i Zarządzie Głównym w Warszawie

 • przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie oceny sprawozdania finansowego Związku za 2008 r .z 4 wnioskami.
 • przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – kontrola projektu „ Szwecja polskim niewidomym- wymiana dobrych praktyk” -  zalecenia zrealizowano
 • przez Urząd Skarbowy- kontrola wydatkowania środków ZFRON – bez zaleceń
 • przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – prawidłowość rozliczeń finansowych programu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” – zalecenia zrealizowano
 • przez Główną Komisję Rewizyjną PZN dot. decyzji ( uchwał ) o połączeniu spółek Związku ZNIW i PRINT