Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Sprawozdanie finansowe z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2008 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 )

Sprawozdanie finansowe z działaności Polskiego Związku Niewidomych za 2008 ro do pobrania w formacie pdf

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 . Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

Do 7.04.2008

Przewodnicząca Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska

Wiceprzewodniczący ZG – Zenon Tadeusz Bryja

Wiceprzewodnicząca ZG – Elżbieta Marianna Cieślak

Wiceprzewodniczący ZG – Stanisław Józef Tomaś

Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
Skarbnik ZG – Jerzy Antoni Widera

Od 8.04.2008

Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska

Wiceprezes ZG – Ryszard Jan Mazur

Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski

Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska

Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
Skarbnik ZG – Jerzy Piotr Janas

 

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

 

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 15 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

- Biuro ZG PZN - ZPCh 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9

- Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN - ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

- Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN - ZPCh im. Józefa Buczkowskiego 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33

- Biblioteka Centralna PZN - 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26

- Dom Pomocy Społecznej PZN w Chorzowie 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101

- Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach 25-015 Kielce ul. Złota 7

- Dom Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. kpt. J. Silhana 33-370 Muszyna
ul. Lipowa 4

- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. M. Kaczmarka 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15

- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Klimczok” 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1

- Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61

- Warsztat Terapii Zajęciowej PZN we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6

- Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3

- Zakład Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W 2008 roku do KRS wpisana została jednostka pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57, który działalność rozpocznie od 2009 r.

W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,

organizowanie różnych form rehabilitacji,

organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,

organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,

prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek

oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,

działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,

prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,

inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,

inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,

prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

 

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 19.02.2009. Prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

- zakwaterowanie,

- działalność usługowa związana z wyżywieniem,

- działalność wydawnicza,

- działalność związana z tłumaczeniami,

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

- praktyka lekarska specjalistyczna,

- praktyka lekarska dentystyczna,

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

- produkcja odzieży dzianej,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

Uchwała XIV-z- 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008

W sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów

Uchwała XIV-z-2/2008 z dnia 10 stycznia 2008

W sprawie rozpoczęcia procesu połączenia dwóch spółek Związku

Uchwała XIV-z-3/2008 z dnia 4 marca 2008

W sprawie zatwierdzenia materiałów wnoszonych na XV KZDEL

Uchwala XIV-z-4/2008 z dnia 4 marca 2008

W sprawie anulowania uchwały z 7.11.2007 o włączeniu CURATUM do Centralnej Przychodni L-R w Warszawie

Uchwala XIV-z-5/2008 z dnia 4 marca 2008

W sprawie połączenia NZOZ Centralnej Przychodni z NZOZ CURATUM

Uchwała XIV-z-6/2008 z dnia 4 marca 2008

W sprawie zatrudnienia redaktora naczelnego „Pochodni” na czas nieokreślony

Uchwała XV-z-1/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

W sprawie wyboru sekretarza i skarbnika Związku

Uchwała XV-z-2/2008 z dnia 26 czerwca 2008

W sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego Związku za 2007 r. Uchwała XV-z-3/2008 z dnia 26 czerwca 2008
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2007 r

Uchwała XV-z-4/2008 z dnia 26 czerwca 2008

W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2008 rok

Uchwała XV-z-5/2008 z dnia 26 czerwca 2008 w

W sprawie zatrudnienia prezesa ZG

Uchwała XV-z-6/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie zawieszenia do czerwca 2009 r. realizacji uchwały XIV-z-2/2008
Uchwała XV-z-7/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie harmonogramu realizacji uchwały programowej XV KZDEL

Uchwała XV-z-8/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Głównego PZN

Uchwała XV-z-9/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie wzorcowego regulaminu Zarządu Okręgu

Uchwała XV-z-10/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie wzorcowego regulaminu Zarządu Koła

Uchwała XV-z-11/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie Regulaminu członka honorowego i nadzwyczajnego

Uchwała XV-z-12/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie zbycia nieruchomości Związku w Warszawie przy ul. Rękodzielniczej

Uchwała XV-z-13/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG dot. powołania jednostki pn. NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Olsztynie

Uchwała XV-z-14/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie składki członkowskiej w 2009 r.

Postanowienie XIV-z-1/2008 z dnia 10 stycznia 2008
W sprawie: utworzenia ZAZ ZG PZN w Warszawie

Postanowienie XIV-z-2/2008 z dnia 4 marca 2008
W sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń ZG w dniach 7-8.11.2007 i 10.01.2008 oraz informacji o pracy Prezydium ZG od 7.11.2008

Postanowienie XV-z- 1 /2008 z dnia 26 czerwca 2008
W sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia ZG w dniu 9.04.2008

Postanowienie XV-z- 2 /2008 z dnia 26 czerwca 2008
W sprawie podsumowania działalności spółek Związku za 2007 rok.

Postanowienie XV-z-3/2008 z dnia 26 czerwca 2008

W sprawie przesunięcia terminu decyzji o składkach członkowskich od 2009 r

Postanowienie XV-z- 4 /2008 z dnia 26 czerwca 2008
W sprawie terminu Zjazdu Sekcji Zatrudnionych na Otwartym Rynku

Postanowienie XV-z- 5/ 2008 z dnia 26 czerwca 2008
W sprawie oferty dot. lokalu w Olsztynie przy ul. Barcza

Postanowienie XV-z-6/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie : przyjęcia protokołu posiedzenia ZG w czerwcu br. oraz informacji o pracy Prezydium ZG

Postanowienie XV-z-7/2008 z dnia 28 października 2008

W sprawie anulowania postanowienia XIV-z-1/2008

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 38 920,60

 

Z Ministerstwa Zdrowia

90,0

Z Ministerstwa Kultury

775,1

Z MEN

283,7

Z PFRON (dofinansowanie WTZ-ów (Toruń, Słupsk, Włocławek i ZAZ Olsztyn

3 229,9

Z PFRON –zadania zlecone

3 289,9

Z PFRON (dofinansowanie Biblioteki Centralnej)

1 590,1

Z PFRON w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności w tym:

972,1

- projekt „Centrum-Północ-Południe”

262,9

- projekt ”Zielone Światło dla białej laski”

517,9

- projekt „Pokażmy świat niewidomemu dziecku”

191,3

Z MPIS „Akademia Trzeciego Wieku”

176,9

Z Fundacji im. Stefana Batorego

16,0

Program Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL-2004-2006 Kraków

25,7

Program Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL Warszawa

198,2

Program „Młodzież”

71,3

Ze środków EFS – program „Kuźnia”

237,0

Środki POKL „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”

33,3

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

13 949,8

Z organów samorządowych na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej ( Chorzów, Kielce, Olsztyn)

8 260,6

Na prowadzenie ośrodków ( w Słupsku, Chorzowie i Świebodzicach)

371,7

Inne przychody:

5 349,3

W tym m.in.:

 

darowizna Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

40,0

darowizna spółki Metro Warszawskie sp. z o o

50,0

darowizna od osób fizycznych

15,6

Nawiązki otrzymane –środki przekazane do jednostek zgodnie z wyrokami Sądu celem ich rozliczenia

58,0

Środki na organizację OPP – 1 %

61,2

 

Informacja o poniesionych kosztach — tys. zł 38 262,0

 

na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego

18 456,3

na administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne)

4 668,6

na działalność gospodarczą

10 600,5

 

pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) 4 536,6

 

wpłacony podatek dochodowy 4,0

 

Polski Związek Niewidomych organizował zbiórkę publiczną na terenie RP ( na podstawie decyzji MSWiA) na sfinansowanie procesu przywrócenia sprawności psychofizycznej niewidomemu podopiecznemu, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu p. Filipowi Zagończykowi.

PZN udostępnił subkonto z przeznaczeniem na zbiórkę środków pn. „Pomoc dla Filipa”. W 2008 roku zostało zebranych środków w kwocie 794.285,70 zł. Z kwoty tej do 31.12.2008 sfinansowano 164.259,67 zł

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego jednostki za 2008 rok wynosi 11,5 tys. netto.

Dane o:

 

a) W 16-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2008 roku zatrudnionych było 611 osób ( w tym kobiet 439). W tym 525 etatów, w tym kobiet 381,75 etatu.

Wśród zatrudnionych pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces działań rehabilitacyjnych 387 osób ( w tym kobiety 314 ).

 

b) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 13 973,05 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 12 962,01 tys. zł

 

c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom

Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie

działalnością gospodarczą - 0

 

d) kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia - 1 011 tys. zł

 

e) udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego

(jednostkom PZN) – 195,3 tys. zł

 

f) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach

według stanu na 31.12.2008 r w tys. zł – 5 736,7 tys. zł

 

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych

 

Nazwa i numer konta

kwota

DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652

114,2

DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907

351,2

DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001

499,0

WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229

0,4

WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735

21,7

WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259

20,9

Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642

436,2

Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061

98,7

Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323

786,2

Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001

296,7

Ośrodek L-R Klimczok 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213

30,2

ZAZ Olsztyn 34 1060 0076 0000 4013 8011 4440

264,9

Biblioteka Centralna Warszawa 94 1020 1013 00000 102000 26 385

268,5

Centralna Przychodnia L-R Warszawa

85 1370 1037 0000 1701 4021 5200

394,6

Biuro ZG PZN 54 1370 1037 0000 4083 5200

434,4

Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200

1719,2

 

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0

 

h) nabyte nieruchomości lub przeznaczone na nabycie kwoty – 0

 

i) nabyte środki trwałe:

- ZAZ w Olsztynie : wyposażenie, sprzęt rehabilitacyjny itp. - 26,0 tys. zł

- Biblioteka Centralna w W-wie : sprzęt komputerowy,

rehabilitacyjny - 60,9 tys. zł

- DPS w Olsztynie : podnośnik transport, łóżko rehabilit. - 9,0 tys. zł

- Ośrodek w Olsztynie - 89,5 tys. zł

- Biuro ZG w Wa-wie :– wyposażenie biura, meble, sprzęt komputerowy

- 126,3 tys. zł

- Ośrodek w Muszynie: wyposażenie kuchni, hotelu - 66,4 tys. zł

- Ośrodek w Ustroniu Morskim: przejęcie ŚT od spółki - 597,6 tys. zł

- Ośrodek w Bydgoszczy: meble, komputery - 23,6 tys. zł

- WTZ w Toruniu : wyposażenie - 5,9 tys. zł

- DPS w Chorzowie: wyposażenie - 156,2 tys. zł

j) remonty i zakupy

- Ośrodek w Bydgoszczy: remonty bieżące budynku i dachu - 48,3 tys. zł

 

- Biblioteka Centralna w W-wie : remont pomieszczeń - 98,5 tys. zł

- DPS w Olsztynie: docieplenie budynku -częściowe) , remont dachu -

300,9 tys. zł

 

- Ośrodek w Muszynie: remonty bieżące budynku - 42,1 tys. zł

 

- Ośrodek w Ustroniu Morskim : wymiana okien i drzwi, modernizacja łazienek -

 

279,1 tys. zł

k) wartość należności 4 493,8 tys. zł i zobowiązań 7 419,8 tys. zł

 

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe i samorządowe tj.:

 

PFRON udzielił dotacji na zadania :

w ramach programu „PARTNERIII” realizowanego przez jednostki ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym Związku w wysokości 3 289,9 tys. zł

W ramach tego programu realizowano m. innymi różnorodne szkolenia, warsztaty, pracę w grupach środowiskowego wsparcia, imprezy kulturalne i integracyjne, zajęcia psychoterapeutyczne, wydawnictwa( czasopisma związkowe na różnych nośnikach: w druku powiększonym, w brajlu, na CD).

Dotacja PFRON i dopłaty gmin przeznaczona na działalność 3-ch WTZ-ów oraz 1-go ZAZ-u – 3 229,9 tys. zł.

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 90,0 tys. zł na zadania realizowane przez jednostkę ujętą w tym sprawozdaniu tj. Biuro ZG. Realizowano szkolenia, poradnictwo, oraz przeznaczono kwoty na turnusy rehabilitacyjne i edukację.

Ministerstwo Kultury 700,0 tys. zł na działalność Biblioteki Centralnej.

Z budżetów gminy i wpłat mieszkańców kwota 8.260,6 tys. zł na utrzymanie związkowych 3-ech Domów Pomocy Społecznej,

Z Narodowego Funduszu Zdrowia 3.069,4 tys. zł na dofinansowanie turnusów leczniczych w Ośrodkach PZN oraz funkcjonowanie Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej.

 

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 

CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-2 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

 

VAT-7 dot. podatku od towarów i usług

 

PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych

 

INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.

 

DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON

 

INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych

 

DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.

 

Deklaracja CIT-2 nie jest składana na co zezwala art.25 ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U z 2000 r 54 poz.654 z późniejszymi zmianami.

Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe zgodnie z art.17 . 1b Ustawy.

 

7) W Stowarzyszeniu w 2008 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

 

w DPS w Olsztynie

- przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie – kontrolą objęto okres 2004 do 30.06.2008.

 

w DPS w Kielcach

- czterokrotnie przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach – w zakresie stanu sanitarno-porządkowego placówki – zalecenia doraźne wykonano; w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych; w zakresie rejestracji i zatwierdzania bliku żywienia w DPS – zalecenia zrealizowano; w związku ze skargą dot. stanu sanitarno-higienicznego- skarga niepotwierdzona.

- przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Polityki Społecznej w zakresie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców – zalecenia wykonano

 

w DPS w Chorzowie

- przez NIK w zakresie prawidłowości świadczenia usług przez DPS – zalecenia wykonano

- przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – kontrola doraźna- zbadanie zarzutów zawartych w skardze – bez zaleceń

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie monitoringu przygotowania zawodowego – bez zaleceń

- przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie w zakresie warunków higieny pracy – zalecenia wykonano

- dwukrotnie przez Państwowy Inspektor Pracy w zakresie realizacji wcześniej wydanych decyzji – zalecenia wykonano oraz wydania opinii o przystosowaniu stanowisk pracy.

w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Klimczok” w Ustroniu Morskim

- przez SANEPID – zalecenia zrealizowano

- przez ISSO w zakresie usług świadczonych przez Ośrodek – bez zaleceń

- przez PIP – w zakresie spraw pracowniczych – zalecenia zrealizowano

- przez PFRON w zakresie wypłat SOD-u – bez zaleceń

 

W Ośrodku L-R „EDEN” w Ciechocinku

- przez SANEPID – bez uwag

- przez Urząd Marszałkowski w zakresie realizacji umowy – bez zaleceń

- przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie funkcjonowania Ośrodka

 

W Ośrodku L-R „NESTOR” w Muszynie

- przez SANEPID- zalecenia do realizacji w 2009 r

- przez Straż p.poż – zalecenia do realizacji w 2009 r

- przez Małopolski Urząd Marszałkowski- w zakresie spełniania standardów usług Ośrodka – zalecenia zrealizowano

- przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie funkcjonowania Ośrodka

w Ośrodku M-R PZN „LABIRYNT” w Olsztynie

- przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w zakresie prawidłowości wpisu Ośrodka jako ZPCH oraz IPR ( indywidualnych programów rehabilitacyjnych) – bez uwag.

 

w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy

przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy w zakresie ewidencji czasu pracy – zalecenia wykonano

przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie działalności Ośrodka – bez zaleceń

w ZAZ w Olsztynie

- przez Urząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie poprawności dokumentacji dot. zatrudnionych pracowników – brak protokołu pokontrolnego

- przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie spełniania warunków ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bez zaleceń

- przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w sprawie naruszania przepisów higieniczno-sanitarnych w stołówce i kuchni w obiekcie w Olsztynie przy ul.Paukszty – zalecenia wykonano.

- przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w sprawie oceny stanu sanitarnego pralni prowadzonej przez ZAZ- bez zaleceń.

 

w WTZ w Słupsku

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie działalności merytorycznej i właściwego prowadzenia dokumentacji – bez zaleceń

- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie jak wyżej a dot. mieszkańców powiatu Słupskiego- bez zaleceń

- przez Odział ZUS w Słupsku –kompleksowa za lata 2005-2007 – bez zaleceń.

W WTZ we Włocławku

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dz. merytoryczna i finansowa – bez zaleceń

 

W WTZ w Toruniu

- bez kontroli

 

W Bibliotece Centralnej PZN w Warszawie

- bez kontroli

w Centralnej Przychodni L-R w Warszawie

- przez NFZ w zakresie świadczeń okulistycznych – zalecenia zrealizowano

 

w Biurze ZG PZN i Zarządzie Głównym w Warszawie

- przez Główną Komisję Rewizyjną PZN w zakresie oceny sprawozdania finansowego Związku za 2007 r.