Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2011 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Sprawozdanie do pobrania w pliku pdf

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Reprezentantem podmiotu do 17.04.2012 r było Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Ryszard Jan Mazur
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Jerzy Piotr Janas

Od 18.04.2012 ( tj od dnia XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZN) reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Zenon Tadeusz Bryja
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 15 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 • Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN - ZPCh im. Józefa Buczkowskiego 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. M. Kaczmarka 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. kpt. J. Silhana 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Klimczok” 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN - ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Instytut Tyflologiczny PZN - ZPCh 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 • Biblioteka Centralna PZN - 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Chorzowie 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach 25-015 Kielce ul. Złota 7
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 • Zakład Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r. W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 27.02.2012

Prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

 • zakwaterowanie,
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność związana z tłumaczeniami,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • praktyka lekarska specjalistyczna,
 • praktyka lekarska dentystyczna,
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 • produkcja odzieży dzianej,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • nauka języków obcych,
 • działalność wspomagająca edukację,
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 • pozostała dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • szycie odzieży roboczej i ochronnej,
 • szycie bielizny,
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • naprawa pozostałych art. użytku osobistego i domowego.
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • działalność związana z administracją i obsługą biura i pozostała wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 • wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych art. Użytku osobistego i domowego,
 • sprzątanie obiektów.

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

 • Uchwała XV-z-1/2011 z dnia 7 kwietnia 2011
  W sprawie harmonogramu prac nad zmianami w statucie.
 • Uchwała XV-z-2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011
  W sprawie zmian w regulaminie Zarządu Głównego PZN
 • Uchwała XV-z- 3/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2010 rok
 • Uchwała XV-z- 4/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2010 r
 • Uchwała XV-z- 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2012 rok
 • Uchwała XV-z- 6/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie zmiany w harmonogramie prac nad zmianami do statutu PZN przyjętego uchwałą XV-z-1/2011 z 7.04.2011
 • Uchwała XV-z-7/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie ordynacji wyborczej na Okręgowe Zjazdy Delegatów PZN
 • Uchwała XV-z-8/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG XV-29/2011 z 25.05.2011 o przyjęciu darowizny na rzecz PZN
 • Uchwała XV-z-9/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie przekazania nieruchomości w Chorzowie przy ul. Hajduckiej Śląskiemu Okręgowi PZN
 • Uchwała XV-z-10/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie sprzedaży nieruchomości w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego
 • Uchwała XV-z- 11/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie przekazania nieruchomości w Zamościu przy ul. Spadek Lubelskiemu Okręgowi PZN
 • Uchwała XV-z-12/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie składek członkowskich w 2012 roku
 • Uchwała XV-z-13/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie podziału środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Związku w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego
 • Uchwała XV-z-14/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie opracowania nr. podręczników szkolnych dla niewidomych dzieci i młodzieży
 • Uchwała XV-z-15/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie informacji na temat stanu realizacji uchwały programowej XV KZDEL
 • Uchwała XV-z-16/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie nadania godności członka honorowego PZN
 • Uchwała XV-z-17/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie powołania trzech jednostek Związku bez osobowości prawnej
 • Postanowienie XV-z- 1 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011
  W sprawie osobowości prawnej dla kół PZN
 • Postanowienie XV-z- 2 /2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie podsumowania działalności spółek Związku za 2010 r
 • Postanowienie XV-z-3/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie sprawozdania GKR i Sądu Koleżeńskiego za 2010 r.
 • Postanowienie XV-z-4/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie propozycji wprowadzenia zmian do statutu PZN
 • Postanowienie XV-z-5/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie przyjęcia protokołów posiedzeń ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XV-z- 6/2011 z dnia 29 czerwca 2011
  W sprawie realizacji wniosków podjętych na posiedzeniu ZG w dniach 29-30.06.2011
 • Postanowienie XV-z-7/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XV-z- 8/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie prac nad zmianami do statutu PZN wnoszonymi do decyzji XVI KZDEL
 • Postanowienie XV-z- 9/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie programu naprawczego w S-ce Wydawnictwa PZN
 • Postanowienie XV-z- 10/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie informacji na temat realizacji zaleceń pokontrolnych w Ośrodku L-R PZN w Muszynie
 • Postanowienie XV-z- 11/2011 z dnia 23 listopada 2011
  W sprawie hasła roku 2012 w działalności PZN
 • Postanowienie XV-z- 12/2011 z dnia 23 listopada 2011
  w sprawie przygotowań do XVI KZDEL

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 40 669,8

PFRON (zad. zlecone, konkursy) 3 415,7
Ministerstwo Kultury (w tym na działalność BC) 958,3
Ministerstwo Edukacji Narodowej (dot. także dofinansowań czasopism dziecięcych) 99,8
Organy samorządowe na działalność Domów Pomocy Społecznej, ZAZ, WTZ 4 024,8
PFRON i PCPR-y na działalność DPS, ZAZ, WTZ, 3 381,4
PFRON ,POKL – "Wsparcie os. Niewidomych na rynku pracy" 3 119,5
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 12 127,2
Ze spółek Związku 72,4
Inne przychody (darowizny, nawiązki, NFZ, sprzedaż majątku, SOD, 1%OPP, itp.) 13 470,7
w tym m.in.:
nawiązki otrzymane –środki przekazane do jednostek zgodnie z wyrokami Sądu celem ich rozliczenia 13,1
środki na organizację OPP – 1 % 45,8
składki członkowskie – 1 % statutowo przeznaczone dla ZG 18,2

Informacja o poniesionych kosztach — 40 639,4 tys. zł

na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego 24 633,9 tys.zł

na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej) 6 120,4 tys. zł

na działalność gospodarczą 8 783,6 tys. zł

pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) 1 101,5 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 15 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Niektóre z jednostek Związku prowadzą działalność gospodarczą. Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok wyniosło 12 500,00 zł oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg DPS w Chorzowie i Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Ustroniu Morskim.

Na podstawie decyzji MSWiA z 2008 r, PZN przeprowadził zbiórkę środków publicznych na rzecz niewidomego studenta, który uległ wypadkowi w warszawskim metrze. Zebrano łącznie 840,8 tys zł i rozliczono ostatecznie w 2011 r.

Dane o:

a) W 15-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2011 roku zatrudnionych było 617 osób (w tym 451 kobiety). W tym 535,93 etatów, w tym kobiet 392,36 etatu.

Wśród zatrudnionych pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces działań rehabilitacyjnych 444 osoby ( w tym kobiety 319 ).

b) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 18181,8 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 15 328,1 tys. zł

c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0 zł

d) kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia - 2 853,7 tys. zł

e) udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 578,2 tys. zł

f) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12. 2011 r. - 4 057,8 tys. zł

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych w tys. zł

Nazwa i numer konta kwota
DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 54,5
DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 70,2
DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 40,0
WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 0,2
WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 33,4
WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 35,8
Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 434,2
Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061 302,5
Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 316,3
Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 107,6
Ośrodek L-R Klimczok 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 72,0
ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111 0000 5031 6568 64,7
Biblioteka Centralna Warszawa 35 1370 1037 0000 1701 4436 7700 170,2
NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa 85 1370 1037 0000 1701 4021 5200 602,5
Instytut Tyflologiczny 54 1370 1037 0000 4083 5200 145,0
Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 1308,7

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0

h) nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – otrzymano darowiznę w postaci gruntu przy ul Hanke Bosaka, na kwotę 1,45 tys. zł od Międzywojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów w Kielcach.

W 2011r na podstawie uchwały ZG nr XV-z-11/2011 przekazano umową darowizny Okręgowi Lubelskiemu, nieruchomość w Zamościu (budynki wraz z prawem wieczystego użytkowani gruntu).

W 2011r na podstawie uchwały ZG nr XV-z-9/2011, przekazano umową darowizny Okręgowi Śląskiemu w Chorzowie, nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22.

nabyte środki trwałe:

w 16-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie - 1.192,8 tys. zł

j) remonty i zakupy:

 • Ośrodek RiSZ w Bydgoszczy wykonano szereg prac takich jak: wymiana zasilania wody, naprawa części elewacji, częściowa renowacja dachu, remont pomieszczeń hotelowych, wymian oświetlenia ciągów komunikacyjnych łącznie – 29,3 tys. zł oraz zakupiono oprogramowanie komputerowe na potrzeby szkoleń za 12,9 tys. zł.
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku: montaż dźwigu osobowego, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, klimatyzacja stołówki, zakup urządzeń do hydromasażu, wanien balneologicznych, inhalatorów, podnośników kąpielowych, kwota 62,2 tys. zł oraz telewizorów, komputera – kwota 27,7 tys. zł
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Muszynie: prace dostosowujące Ośrodek do wymogów p. poż. -41,2 tys. zł; bieżące remonty – 12,8 tys. zł
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim – modernizacja łazienek – 187,0 tys. zł ; przebudowa instalacji p.poż i systemu wentylacji – 24,9 tys. zł; ogrodzenie -2,5 tys. zł ; remonty pionów co, sal TV, magazynu kuchni, niektórych pokoi – 12,5 tys. zł
 • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego PZN w Olsztynie: wykonano docieplenie ścian zewn. 33,8 tys. zł ; remont łazienek – 10,4 tys. zł; budowa drogi p.poż – 47,1 tys. zł. ponadto na rzecz Środowiskowych Domów Samopomocy : ARIADNA, DEDAL i TEZEUSZ: remont sali gimnastycznej – 2,7 tys. zł ; inne ( stolarka okienna, rolety, drobne wyposażenia ) – 11,4 tys. zł; sprzęt komputerowy 8,1 tys.zł .; urządzenie wielofunkcyjne ( gastronomiczne) 3,9 tys. zł
  Ponadto dla Ośrodka zakup: zmywarki do podłogi – 6,7 tys. zł; sprzęt komputerowy 10,7 tys. zł oraz stół rehabilitacyjny na potrzeby NZOZ – 4,2 tys. zł dwie szafy dwudrzwiowe – 7,3 tys. zł.
 • Instytut Tyflologiczny w Warszawie : zakupiono zestawy komputerowe za 54,8 tys. zł; 2 aparaty fotograficzne 4,0 tys. zł, centralkę telef. 1,1 tys. zł , odkurzacz – 3,3 tys. zł, telewizor + DVD – 3,2 tys. zł oraz samochód VW Touran 110,2 tys. zł
 • Biblioteka Centralna w Warszawie – zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 15,9 tys. zł ; modernizowano oświetlenie za 3,0 tys. zł malowano pomieszczenia, klatkę schodową i korytarze za 28,2 tys. zł
 • Centralna Przychodnia L-R w Warszawie : nie przeprowadzono remontów,
 • DPS w Chorzowie: wykonano bieżące remonty i konserwacje sprzętu, wymianę urządzeń i wyposażenia – 126,7 tys. zł wymian zbiorników i remont CWU 64,4 tys. zł; remont łazienek w mieszkaniach pensjonariuszy – 23,2 tys. zł
  Zakupiono: zestaw kociołków – 12,2 tys. zł szafę chłodnicza 7,1 tys. zł i centralę telefoniczną – 31,7 tys. zł
 • DPS w Kielcach wykonano szereg prac remontowych ( tynki, odnowieni pokoi, odnowienie Sali TV, odnowienie łazienek i inne prace naprawcze – 10,1 tys. zł . Zakupiono nowa pościel, materace, meble – 11, 3 tys. zł
 • DPS w Olsztynie – wykonano remonty ( okna, wykładziny, modernizacje, stolarka okienna – 118,4 tys. Zł oraz dokonano wymiany dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych za 199,8 tys. zł
 • ZAZ w Olsztynie – remont łazienek z dostosowaniem do rodzaju niepełnosprawności – 11,2 tys. zł oraz zakupy na łączną kwotę 200,2 tys. zł w tym m. innymi: samochód CITROEN – 100,4 tys. zł ; odśnieżarka – 6,9 tys. zł ; szafa mroźnicza – 5,2 tys. zł; zamiatarka – 22,5 tys. zł; prasownica – 25,9 tys. zł; maszyna wieloczynnościowa 12,4 tys. zł; krajalnica – 5,8 tys. zł; hafciarka 14,6 tys. zł; , obieraczka – 4,6 tys. zł
 • WTZ we Włocławku - wykonano szereg drobnych napraw ( komin, rynny, elewacja )
 • WTZ w Słupsku – wykonano prace odnowienia pomieszczeń i doposażono w sprzęt

k) wartość należności 1 710,7 tys. zł i zobowiązań 3.155,7 tys. zł (w tym kredyty krótkoterminowe i długoterminowe 731,3 tys. zł)

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe, samorządowe i środki POKL tj. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych oraz szkoleń dla instruktorów – kadry . Realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – "Sprawdź i rozwiń swoje możliwości" / "Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność"
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne oraz sanatoryjne dla chorych na cukrzycę finansowanych przez NFZ.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie organizował przede wszystkim turnusy usprawniająco-rehabilitacyjne oraz rehabilitacyjno-szkoleniowe.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych i rehabilitacyjno-usprawniająco-rekreacyjnych.
 5. Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • mieszkania chronione
  • mieszkania czynszowe
  • Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Medycznej z bazą hotelową dla 36 osób.
  • trzy środowiskowe Domy Samopomocy dysponując 170 miejscami. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby niepełnoprawne intelektualnie z innymi zaburzeniami czynnościowymi. Prowadzono zajęcia w różnorodnych pracowniach ( muzykoterapii, czynności życia codziennego, socjoterapii, krawiecko-plastycznej, foto-wydawniczej, komputerowej, kinezyterapii.
 6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
  • ”Chopin dla niewidomych” –projekt realizowano ze środków EOG Mechanizmu Norweskiego we współpracy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
  • „Niewidomy na wielkiej scenie” - współfinansowany przez PFRON i Narodowe Centrum Kultury.
  • Ze środkow Fundacji Batorego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, MSZ w partnerstwie z Fundacją Ari Ari szkolenia dla specjalistów z Gruzji i Armenii oraz wykłady dla przedstawicieli 20 organizacji w każdym z wymienionych krajów.
  • „Wsparcie niewidomych na rynku pracy II” ze środków EFS i PFRON. W ramach projektu pomoc uzyskało 467 beneficjentów oraz 582 członków rodzin i opiekunów. Zatrudnienie uzyskało 109 beneficjentów. Projekt realizowano we współpracy z 14 okręgami PZN
  • ze środków miasta stołecznego Warszawy zrealizowano trzy projekty: „ Wsparcie-Aktywność-Niezależność” dla 60 beneficjnetów; „Niewidomi już widoczni” – kampania społeczna; warsztaty „ Lepiej się ugiąć niż złamać” dotyczące komunikacji międzypokoleniowej
  • ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej zrealizowano projekt „N jak Niewidomy – czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”. Jednym z efektów był film instruktażowy.
  • ze środków samorządu woj. mazowieckiego projekt „Kinoczytelnia” w ramach którego dokonano 3 filmowe adaptacje do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcja)
  • ze środków PFRON wyszkolono 7 psów przewodników i przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla 18 ubiegających się o tę pomoc .
  • ze środków PFRON i MEN wydawano czasopisma dla niewidomych dorosłych i dzieci w wersjach brajlowskich, druku powiększonego i na nośnikach elektronicznych.
 7. Biblioteka Centralna w Warszawie zajmowała się wypożyczaniem książek w wersjach brajlowskich, na kasetach na CD oraz pozycji tyflologicznych. W Tyflogalerii organizowała „wtorkowe” imprezy integracyjno-kulturalne, wystawy oraz konkursy.
  Była także organizatorem tematycznej konferencji naukowej.
 8. NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 8541 pacjentów. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: diabetologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ). Realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – „Sprawdź i rozwiń swoje możliwości”/ „Rehabilitacja Twoją Szansą na samodzielność”
 9. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 11. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie 90 pensjonariuszy.
  Trzy Domu poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 12. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 20, we Włocławku dla 35 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami. Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 13. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie 51 osobom w tym 43 niepełnosprawnym.

  6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

  CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  VAT-7 dot. podatku od towarów i usług

  PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

  PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych

  INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.

  DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON

  INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych

  DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.

  GUS – dotyczące dz.muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych

  Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości

  Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

  4 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie , Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie, ZAZ w Olsztynie jako zakłady pracy chronionej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4. z tego zwolnienia korzysta również ZAZ w Olsztynie.

  7) W Stowarzyszeniu w 2011 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

  1. ORiS „HOMER” w Bydgoszczy
   • PIP – zalecenia wykonano
   • ZUS – bez zaleceń
  2. OL-R „EDEN” w Ciechocinku:
   • audit w zakresie ISO – bez zastrzeżeń
   • Inspektor Sanitarny - stan sanitarny - bez zaleceń
   • Inspektor Sanitarny – wymogi bhp – zalecenia wykonano
  3. OL-R „NESTOR” w Muszynie:
   • Państwowa Inspekcja Sanitarna - trzykrotnie
   • ZG PZN – działalność Ośrodka
   • PCPR – kontrola turnusów rehabilitacyjnych
   • Komenda Miejska Straży Pożarnej
   • Kuratorium Oświaty
   • PIP
   • Urząd Miasta i Gminy Muszyna
   • GKR – działalność Ośrodka
  4. OL-R „Klimczok”:
   • UZK – stan techniczny przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych
   • BOJARD – wewnętrzna sieć hydrantowa
   • UZIE – instalacja elektryczna
   • Inspektor Sanitarny –dwukrotnie : dział żywienia i pion hotelowy oraz baza zabiegowa – bez zaleceń
   • ZISOiG – instalacja gazowa
   • SUPON – sprzęt p.poż
  5. OM-R „LABIRYNT” w Olsztynie:
   • Inspektor Sanitarny dwukrotnie – przestrzeganie wymogów bhp w części hotelowej - oraz nadzór przeciwepidemiczny - bez zaleceń
   • ZUS – wypłaty z ZFŚS – zalecenia zrealizowano
   • Ppoż- 4 zalecenia
   • Urząd Skarbowy - prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków ZFRON – bez zaleceń
   • Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej dwukrotnie: ocena funkcjonowania środowiskowego Domu „ARIADNA” – bez zaleceń oraz ocena turnusów rehabilitacyjnych – bez zaleceń
   • Urząd Miasta – Wydział Polityki Społecznej – działalność Środowiskowych Domów „DEDAL” i „TEZEUSZ”
  6. Instytut Tyflologiczny w Warszawie:
   • Urząd Wojewódzki - realizacja zadań wynikających z zpch – bez zaleceń
   • GKR realizacja uchwały programowej XV KZDEL- zpch – bez zaleceń
   • GKR – kontrola sprawozdania finansowego Związku za 2010 rok – zalecenia zrealizowano.
  7. Biblioteka Centralna w Warszawie:
   • PFRON – dwukrotnie realizacja umów za 2008-2009
   • PIP - w związku z podjęciem starań o uzyskanie statusu zpch
  8. Centralna Przychodnia L-R w Wraszawie
   • ZUS – dot. prawidłowości naliczania składek członkowskich za okres 2008 - 2011 - dokonano trzy korekty
   • Mazowiecki Oddział wojewódzkiego NFZ z zakresu świadczonych usług medycznych – bez zaleceń
  9. DPS w Chorzowie:
   • Inspektor Sanitarny – dwukrotnie - warunki pracy i przepisy w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych oraz kontrola kompleksowa – bez zaleceń
   • P. poż- 4 zalecenia - zrealizowano; piąte wystąpienie o prolongatę terminu
   • Sąd Okręgowy – przestrzeganie praw niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi
   • PIP - ocena przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej – bez zaleceń
   • Śląski Urząd Wojewódzki – ustalenie stanu faktycznego w sprawie pozyskania informacji w kontekście obowiązujących standardów.
  10. DPS w Kielcach:
   • Inspektor Sanitarny – kontrola sanitarna obiektu łącznie z badaniem wody
   • Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – dwukrotnie ; kontrola doraźna w związku ze skarga mieszkańca – zalecenie wykonano oraz kontrola dostępności do świadczeń pielęgniarskich – bez zaleceń
   • MOPS – kontrola dz. merytorycznej – bez zaleceń
  11. DPS w Olsztynie:
   • Energia – sprawdzenie instalacji,
   • Inspektor Sanitarny – dwukrotnie : kontrola jakości cieplej wody – badanie – 3 zalecenia oraz kontrola stanu sanitarnego – zalecenie wykonano
   • Urząd Miasta – kontrola prawidłowości realizacji umowy – bez zaleceń
  12. WTZ w Słupsku:
   • MOPR w Słupsku – dwukrotnie - działalność merytoryczna i wykorzystanie środków – bez zaleceń
  13. WTZ w Toruniu:
   • nie było
  14. WTZ we Włocławku:
   • MOPR – działalność merytoryczna – bez zaleceń
  15. ZAZ w Olsztynie:
   • PFRON – w zakresie weryfikacji dot. warunków uzyskiwania dofinasowań do stwierdzone nieprawidłowości w toku wyjaśnień.
   • Marszałek Woj. Warmińsko- Mazurskiego – kontrola realizacji umowy za lata 2010-2011 – jedno zalecenie dot. orzeczeń o niepełnosprawności.
   • ZUS - bez zaleceń

  Warszawa 30.04.2012 r.