Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2010 rok (sporządzone zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Sprawozdanie do pobrania w pliku pdf

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049. Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.

Reprezentantem podmiotu jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Ryszard Jan Mazur
 • Wiceprezes ZG – Zbigniew Janusz Terpiłowski
 • Wiceprezes ZG – Teresa Jadwiga Wrzesińska
 • Sekretarz Generalny ZG – Małgorzata Jolanta Pacholec
 • Skarbnik ZG – Jerzy Piotr Janas

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi przez 15 jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 • Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN - ZPCh im. Józefa Buczkowskiego 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. M. Kaczmarka 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN im. kpt. J. Silhana 33-370 Muszyna ul. Lipowa 4
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN „Klimczok” 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN - ZPCh 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Instytut Tyflologiczny PZN - ZPCh 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 • Biblioteka Centralna PZN - 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Chorzowie 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach 25-015 Kielce ul. Złota 7
 • Dom Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 • Warsztat Terapii Zajęciowej PZN we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 • Zakład Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

W ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek

oraz

 • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.
 • 3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 30.12.2009.

  Prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

  Zgodnie z wpisem przedmiotem działalności jest:

  • zakwaterowanie,
  • działalność usługowa związana z wyżywieniem,
  • działalność wydawnicza,
  • działalność związana z tłumaczeniami,
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  • praktyka lekarska specjalistyczna,
  • praktyka lekarska dentystyczna,
  • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  • produkcja odzieży dzianej,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • nauka języków obcych,
  • działalność wspomagająca edukację,
  • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  • pozostała dz. wspomagająca prowadzenie dz. gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • szycie odzieży roboczej i ochronnej,
  • szycie bielizny,
  • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • naprawa pozostałych art. użytku osobistego i domowego.

  4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego.

  • Uchwała XV-z-1/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Związku za 2009 rok.
  • Uchwała XV-z-2/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2009 r
  • Uchwała XV-z-3/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Związku na 2010 rok
  • Uchwała XV-z-4/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie zmian w regulaminie Zarządu Głównego PZN
  • Uchwała XV-z-5/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie zmiany nazwy jednostki Związku ; dotychczasowe Biuro ZG PZN na PZN Instytut Tyflologiczny
  • Uchwała XV-z-6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie składek członkowskich w 2011 roku
  • Uchwała XV-z-7/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie czasopism wydawanych przez Związek w II półroczu 2010 roku.
  • Uchwała XV-z-8/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie anulowania uchwał XV-z-9/2009 i XV-z-10/2009 podjętych 24.06.2009.
  • Uchwała XV-z-9/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie dodatkowych wymogów w związku ze zmianą w Ustawie o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22,01.2010
  • Uchwała XV-z-10/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie konieczności wyszczególnienia w dokumencie wewnętrznym organizacji działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej w związku ze zmianami w ustawie o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie - dot. Zarządu Głównego
  • Uchwała XV-z-11/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie konieczności wyszczególnienia w dokumencie wewnętrznym organizacji działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej w związku ze zmianami w ustawie o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie - dot. okręgów PZN
  • Uchwała XV-z-12/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie ordynacji wyborczej na Walne Zebrania Kół PZN w 2011 roku
  • Uchwała XV-z-13/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie ramowego Regulaminu Walnego Zebrania Koła PZN
  • Uchwała XV-z-14/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie kierunków zmian dot. wydawania czasopism związkowych w 2011 roku.
  • Uchwała XV-z-15/2010 z dnia 30 listopada 2010 W sprawie ustanowienia odznaki „przyjaciel niewidomych”
  • Postanowienie XV-z- 1 /2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie podsumowania działalności spółek Związku za 2009 r i I półrocze 2010.
  • Postanowienie XV-z- 2 /2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
  • Postanowienie XV-z-3/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie sprawozdania GKR i Sądu Koleżeńskiego za 2009 r.
  • Postanowienie XV-z-4/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie wniosku O. Śląskiego o przekazanie nieruchomości w Chorzowie przy ul. Hajduckiej
  • Postanowienie XV-z-5/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie : ogłoszenia konkursu na dyrektora Ośrodka „NESTOR” w Muszynie
  • Postanowienie XV-z- 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 W sprawie inicjatywy obywatelskiej niewidomych
  • Postanowienie XV-z-7/2010 z dnia 29 listopada 2010 W sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZG oraz informacji o pracy Prezydium ZG
  • Postanowienie XV-z- 8/2010 z dnia 30 listopada 2010 W sprawie nieruchomości Związku w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22

  5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 37.916,3

  Z MEN 99,8
  Z PFRON (dofinansowanie WTZ-ów (Toruń, Słupsk, Włocławek i ZAZ Olsztyn 1.441,9
  Z PFRON (dofinansowanie Biblioteki Centralnej) 1.598,4
  Środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego - projekt „Chopin dla niewidomych” 284,1
  Z Min. Kultury – „Digitalizacja dzieł literackich czytanych dla niewidomych” 173,7
  Z Min. Kultury na działalność Biblioteki Centralnej PZN 700,0
  Z Fundacji Grundvig „Obywatele wśród obywateli” 20,6
  Środki POKL „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” 1.324,9
  Program „Młodzież” 57,5
  Przychody z tyt. dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych (SOD) 1.845,7
  Przychody ze sprzedaży towarów i usług 13.289,7
  Z organów samorządowych na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej ( Chorzów, Kielce, Olsztyn) 9.126,3
  Na prowadzenie ośrodków ( w Słupsku, Chorzowie i Świebodzicach) 398,4
  Inne przychody: z tyt. wynajmu pomieszczeń do celów biurowych, częściowy zwrot podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu, z tyt. tłumaczenia napisów na lekach w systemie brajla, prowadzenia dz. usługowej zakwaterowanie i wyżywienie 5.249,1
  w tym m.in.:
  darowizna od osób fizycznych 108,7
  nawiązki otrzymane – środki przekazane do jednostek zgodnie z wyrokami Sądu celem ich rozliczenia 44,1
  środki na organizację OPP – 1 % 35,8
  składki członkowskie – 1 % 17,4

  Informacja o poniesionych kosztach - 38.528,9 tys. zł

  na cele statutowe – odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego 24.063,6 – tys. zł

  na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, energia i inne niezbędne do obsługi działalności statutowej) 5.754,8 - tys. zł

  na działalność gospodarczą 8.659,9 - tys. zł

  pozostałe koszty(operacyjne, finansowe) 50,6 - tys. zł

  Na podstawie Decyzji MSWiA nr. 152/2008 z dnia 18.XI.2008 Polski Związek Niewidomych prowadził zbiórkę środków publicznych na terenie Polski na rzecz niewidomego studenta, Filipa Zagończyka, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu w Warszawskim Metrze. Na wyodrębnionym rachunku bankowym ( subkońcie) zgromadzono od listopada 2008 do 31 marca 2009 środki w wysokości 840,8 tys. zł . Do 31.12.2010 wydatkowano kwotę 770,9 tys. zł na: adaptację mieszkania do potrzeb niewidomego z amputacją nogi, na leczenie i przeloty do szpitala w Szwajcarii, lekarstwa, dowóz Filipa na rehabilitację i uczelnię, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tłumaczenia dokumentacji lekarskiej itp. Rozliczenie środków do MSWiA przedłużono do I półrocza 2011 r.

  Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 15 jednostek bez osobowości prawnej jest wpisana do KRS przedsiębiorców. Niektóre z jednostek Związku prowadzą działalność gospodarczą. Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowe za 2010 rok wyniosło 11.000,00 zł oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg ZAZ w Olsztynie , DPS w Olsztynie i Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie 4.000,00 zł.

  Dane o:

  a) W 15-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia na koniec 2010 roku zatrudnionych było 622 osoby (w tym 442 kobiety). W tym 533,83 etatów, w tym kobiet 388,58 etatu.

  Wśród zatrudnionych pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces działań rehabilitacyjnych 454 osoby (w tym kobiety 318).

  b) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 16.069,6 tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 14.590,3 tys. zł

  c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - 0 zł

  d) kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia - 1.479,3 tys. zł

  e) udzielone pożyczki z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (jednostkom PZN) – 105,0 tys. zł

  f) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12.2010 r w tys. zł.

  Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych 4.775,3 w tys. zł

  Nazwa i numer konta kwota
  DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 42,8
  DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 240,3
  DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 39,7
  WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 54,7
  WTZ Toruń 92 1160 2202 0000 0000 5530 5735 30,8
  WTZ Włocławek 89 1240 3389 1111 0000 3010 4259 32,7
  Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 626,6
  Ośrodek L-R Ciechocinek 49 1020 5200 0000 4002 0002 2061 413,2
  Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 115,6
  Ośrodek L-P Muszyna 68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 46,9
  Ośrodek L-R Klimczok 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 39,4
  ZAZ Olsztyn 93 1240 5598 1111 0000 5031 6568 168,9
  Biblioteka Centralna Warszawa 35 1370 1037 0000 1701 4436 7700 211,7
  NZOZ Centralna Przychodnia L-R Warszawa 85 1370 1037 0000 1701 4021 5200 628,3
  Instytut Tyflologiczny 54 1370 1037 0000 4083 5200 429,5
  Zarząd Główny PZN 55 1370 1037 0000 1701 4091 2200 1654,2

  g) wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0

  h) nabyte nieruchomości lub przeznaczone na nabycie kwoty – 0

  i) nabyte środki trwałe:

  • Ośrodek RiSZ w Bydgoszczy – komputer - 6,5 tys. zł.
  • Ośrodek L-R w Ciechocinku - komputer, monitor, kserokopiarka, serwer – 9,6 tys. zł.
  • Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim – zmywarka przemysłowa + stoły wyładowcze do zmywarki, chłodziarka – 23,1 tys. zł
  • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego PZN w Olsztynie - kosze zsypowe, aparat EKG, lampę szczelinową i aparat USG – 186,8 tys. zł .
  • Instytut Tyflologiczny w Warszawie – dwa zestawy komputerowe, serwer, kserokopiarka, fax – 18,1 tys. zł
  • Centralna Przychodnia L-R w Warszawie – zestawy komputerowe, serwer – 20,1 tys. zł
  • DPS w Chorzowie - łóżko rehabilitacyjne , drukarka, w różnorodny sprzęt do użytku bezpośrednio przez pensjonariuszy a także do pracy personelu, sprzęt rehabilitacyjny ( wózek, łóżko, rower, materace ) – 90,3 tys. zł.
  • DPS w Kielcach – wymiana centrali telefonicznej oraz zakup sprzętu ( pralka, chłodziarka, tapczan, pościel ) - 11,09 tys. zł.
  • DPS Olsztyn - sprzęt rehabilitacyjny i inny za kwotę 69,8 tys.
  • WTZ w Słupsku - rower do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz laptop za kwotę łącznie 4,7 tys. zł.
  • ZAZ w Olsztynie – szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, zestaw komputerowy, pralnica-wirówka, kosiarka spalinowa, biurko, kocioł, przyrząd do ćwiczeń - 84,0 tys. zł.

  j) remonty i zakupy:

  • Ośrodek RiSZ w Bydgoszczy wykonał: zabudowę holi, konserwację pokryć dachowych, remont elewacji, malowanie pomieszczeń, montaż grzejników – 26,2 tys. zł
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku: wykonano linię kablową w Ośrodku, klimatyzację w bazie zabiegowej, przyłącza elektryczne, wymieniono drzwi ppoż. oraz usunięto awarię przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr IV - 237,6 tys. zł
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Muszynie: zainstalowano windę osobową oraz wykonano oporęczowanie korytarzy, przepierzenie szklane między stołówką a salą gier – 202,0 tys. zł .
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim - przeprowadzono remont posadzek w pokojach hotelowych oraz sali gimnastycznej z wymianą wykładzin; remont elewacji budynku oraz remont łazienek - 230,9 tys. zł.
  • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego PZN w Olsztynie: wykonano remont w dwóch pracowni, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi – 272,9 tys. zł.
  • Instytut Tyflologiczny w Warszawie – wykonano remont pokoi, wymiana podłogi łącznika, naprawa windy, wymiana rur, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa pieca w nieruchomości w Radomiu, remont co w obiekcie w Warszawie przy ul. Dankowickiej – 224,4 tys. zł
  • Biblioteka Centralna w Warszawie - wykonano remont w łazienkach oraz wymianę instalacji p. poż. – 133,0 tys. zł
  • Centralna Przychodnia L-R w Warszawie : przeprowadzono remont i wyposażenie pokoju socjalnego, składziku porządkowego
  • DPS w Chorzowie: przeprowadzono docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej, wykonano wiatrołap oraz inne prace remontowe : konserwacje sprzętu i urządzeń, remont barierek balkonowych, wymiana okien i przeróbka instalacji wodnej – 69,5 tys. zł
  • DPS w Kielcach wykonano szereg prac inwestycyjno-remontowych: odnowienie 4 pokoi, odnowienie łazienek i wymiana kabiny prysznicowej, wymiana wykładziny podłogowej, ułożenie terakoty w magazynie żywienia, instalacja Internetu - 15,8 tys. zł.
  • DPS w Olsztynie zł dokonano wielu prac remontowo-inwestycyjnych takich jak: podwyższenie balustrad, wymiana stolarki okiennej, generalny remont 3 mieszkań, budowa ścianek działowych, wymian urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów – 69,8 tys. zł
  • ZAZ w Olsztynie wykonano kapitalny remont mieszkania niepełnosprawnego pracownika ZAZ ze środków ZFRON - 16,9 tys. zł.

  k) wartość należności 1.953,6 tys. zł i zobowiązań 3.994,5 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe i długoterminowe 119,3 tys. zł )

  Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty państwowe, samorządowe i środki POKL tj. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

  1)Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych oraz szkoleń dla instruktorów – kadry .

  2) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
  głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne oraz sanatoryjne dla chorych na cukrzycę finansowanych przez NFZ.

  3) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
  organizował przede wszystkim turnusy usprawniająco-rehabilitacyjne oraz rehabilitacyjno-szkoleniowe.K

  4) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
  był organizatorem turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych i rehabilitacyjno-usprawniająco-rekreacyjnych.

  5) Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie
  prowadził kilka form działalności :

  • mieszkania chronione
  • mieszkania czynszowe
  • Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Medycznej z bazą hotelową dla 36 osób.
  • trzy środowiskowe Domy Samopomocy dysponując 170 miejscami. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby niepełnoprawne intelektualnie z innymi zaburzeniami czynnościowymi. Prowadzono zajęcia w różnorodnych pracowniach ( muzykoterapii, czynności życia codziennego, socjoterapii, krawiecko-plastycznej, foto-wydawniczej, komputerowej, kinezyterapii.

  6) Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:

  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku oraz prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n.wymienione projekty:
   • „Obywatel wśród obywateli” w ramach środków Programu Grundvig w partnerstwie z organizacją włoską i belgijska. W ramach tego projektu odbyły się trzy wizyty studyjne, zrealizowano film oraz na internetowej stronie zamieszczono informacje o dostępnych dla niewidomych dobrach kultury na terenie Warszawy.
   • ”Chopin dla niewidomych” –projekt realizowano ze środków EOG Mechanizmu Norweskiego we współpracy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
   • „Ze środków programu „Młodzież” realizowano wolontariat we Lwowie, Belgii, Niemczech i Hiszpanii dla 5 niewidomych oraz wymianę młodzieży ( 17 osób) z Estonią, Włochami i Belgią.
   • „Wsparcie niewidomych na rynku pracy II” ze środków EFS i PFRON. W ramach projektu przeszkolono 239 beneficjentów na 5 szkoleniach zawodowych, kursie języka angielskiego. Prowadzono także w miejscu zamieszkania warsztaty aktywizacji zawodowej. Projekt realizowano we współpracy z 14 okręgami PZN
   • ze środków PFRON realizowano kampanię informacyjną :Malujemy żółte pasy, chcemy usłyszeć numery autobusów”. W ramach kampanii przekazano do jednostek PZN plakaty, ulotki i broszurę „Osoby słabowidzące i niewidome w przestrzeni publicznej”: oraz film.
   • ze środków Fundacji Batorego w partnerstwie z Fundacją Ari Ari przeprowadzono szkolenie specjalistów z Gruzji i wizyty studyjne specjalistów z Armenii i Gruzji.
   • ze środków PFRON i MEN wydawano czasopisma dla niewidomych dorosłych i dzieci w wersjach brajlowskich, druku powiększonego i na nośnikach elektronicznych.

  7) Biblioteka Centralna w Warszawie
  zajmowała się wypożyczaniem książek w wersjach brajlowskich, na kasetach na CD oraz pozycji tyflologicznych. W Tyflogalerii organizowała „wtorkowe” imprezy integracyjno-kulturalne, wystawy oraz konkursy. Była także organizatorem tematycznej konferencji naukowej.

  8) NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie
  w roku sprawozdawczym rejestrowała 25408 pacjentów. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie:

  • diabetologiczna,
  • okulistyczna,
  • rehabilitacyjna,
  • psychologiczna,
  • stomatologiczna
  • oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego (białe laski, lupy)

  9) Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie dla 156 pensjonariuszy

  10) Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy

  11) Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie 90 pensjonariuszy.

  Trzy Domu poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne. Spotkania i wyjścia grupowe do miejsc kultury.

  12- 14) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 20, we Włocławku dla 35 uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.

  15) Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności była produkcja gastronomiczna, cukiernicza i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ dał zatrudnienie 52 osobom w tym 43 niepełnosprawnym w tym 25 niewidomym.

  6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

  • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
  • PIT-4 dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
  • INF-D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
  • DKII- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
  • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
  • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
  • GUS – dotyczące dz.muzeum, lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opiece zdrowia, zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych

  Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.

  4 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie , Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie, ZAZ w Olsztynie jako zakłady pracy chronionej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4.

  7) W Stowarzyszeniu w 2010 roku przeprowadzone były następujące kontrole:

  1. ORiS „HOMER” w Bydgoszczy - bez kontroli zewnętrznych
  2. OL-R „EDEN” w Ciechocinku:
   • audyt w zakresie ISO – bez zastrzeżeń
   • UW w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych – bez zaleceń
   • Jednostka Ratowniczo Gaśnicza – ćwiczenia obiektowe – bez zaleceń
   • Inspektor Sanitarny – bez zaleceń
   • PIP – bez zaleceń
  3. OL-R „NESTOR” w Muszynie:
   • UW dwukrotnie – w zakresie dostosowania Ośrodka do wymogów wpisu OD - bez zaleceń oraz spełnienie warunków NZOZ ( wyrejestrowanie)
   • ZG PZN – działalność Ośrodka – zalecenia zrealizowano
   • SANEPID- dwukrotnie – bez zaleceń
   • PCPR – kontrola turnusów rehabilitacyjnych – bez zaleceń
   • Inspekcja Nadzoru Budowlanego – kontrola budowy windy- bez uwag
   • Urząd Marszałkowski w Krakowie – kontrola realizacji umowy dot. instalacji windy – bez zaleceń
  4. OL-R „Klimczok”:
   • SANEPID – poza jednym odroczonym do 31.05.2011 zalecenia wykonano.
   • GKR – rekontrola - bez zaleceń
  5. OM-R „LABIRYNT” w Olsztynie:
   • SANEPID w Olsztynie dwukrotnie – bez zaleceń
   • PIP – dwukrotnie – zalecenia wykonano
   • Wojewódzki w Olsztynie – dwukrotnie:
    • audyt – prawidłowość wykorzystania dotacji – zalecenia wykonano
    • kontrola zatrudnienia niepełnosprawnych - bez zaleceń
   • Komenda Miejska Straży Pożarnej – stan realizacji zaleceń – bez uwag
   • O. NFZ – prawidłowość świadczeń – zalecenia wykonano
   • Urząd Skarbowy w Olsztynie – bez zaleceń
   • ZUS – zalecenia w toku realizacji
  6. Instytut Tyflologiczny:
   • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – kontrola projektu – zalecenia wykonano
   • U Skarbowy – wydatkowanie środków ZFRON – bez zaleceń
   • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – prawidłowość rozliczeń programu „Wsparcie niewidomych na rynku pracy” - zalecenia wykonano.
  7. BC:
   • Państwowa Straż Pożarna – zalecenie zrealizowano
   • PIP - analiza zdarzenia zgłoszonego jako wypadek w drodze do pracy
  8. Centralna Przychodnia L-R
   • Mazowiecki Urząd Woj. –zgodność wykonywania usług ze statusem Zakładu - bez zaleceń
  9. DPS w Chorzowie:
   • PIP - ocena przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej – jedno zalecenie zrealizowano
   • trzykrotnie przez PPI Sanitarny w Chorzowie – jedno zalecenie zrealizowano
   • ZUS – bez zaleceń
   • ŚUW w Katowicach – badanie skargi w aspekcie standardów – bez zaleceń
  10. DPS w Kielcach:
   • trzykrotnie przez PI Sanitarną w Kielcach – po jednej z kontroli zalecenie zakupu urządzenia chłodniczego do jaj oraz uzupełnienie procedur HACCAP
   • UW w Kielcach – Wydział Polityki Społecznej – standard usług – 3 zalecenia
   • MOPS w Kielcach –dwukrotnie; analiza wybranej dokumentacji i zagadnień oraz prawidłowość realizacji zadania – bez zaleceń
   • ZUS – bez zaleceń
  11. DPS w Olsztynie:
   • UW w Olsztynie: kontrola doraźna w związku z wnioskiem o uruchomienie nowych miejsc,
   • PZN – zapoznanie się z okolicznościami przypadków dwóch samobójstw pensjonariuszy DPS – 8 zaleceń roboczych do bieżącej realizacji
  12. WTZ w Słupsku:
   • MOPR w Słupsku – dwukrotnie - działalność merytoryczna; zalecenie zrealizowano
  13. WTZ w Toruniu:
   • MOPR – działalność merytoryczna – bez zaleceń
  14. WTZ we Włocławku:
   • MOPR – działalność merytoryczna i finansowa – zalecenia zrealizowano
  15. ZAZ w Olsztynie:
   • PFRON – kontrola doraźna miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń – zalecenia wykonano
   • Urząd Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. W zakresie spełniania warunków z Ustawy dot. funkcjonowania ZAZ – bez zaleceń
   • Marszałek Woj. Warmińsko - Mazurskiego – kontrola realizacji umowy - bez zaleceń.