Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobów ich wyłączania.

Warunki uczestnictwa

Osoba z ZUG, która brała udział w projekcie musiała:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim (niekoniecznie z symbolem 04-O),
 • posiadać zaświadczenie o zespole, chorobie uwarunkowanej genetycznie,
 • mieć uszkodzenie wzroku wynikające ze schorzenia genetycznego,
 • być bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna, bądź nieaktywna zawodowo *,
 • mieć ukończone 16 lat i nieukończone 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

 

Osoba z otoczenia niepełnosprawnego z ZUG musiała spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być opiekunem ustawowym (w przypadku osoby w wieku 16-18 lat),
 • być opiekunem prawnym (w przypadku orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym),
 • być opiekunem faktycznym osoby niepełnosprawnej z ZUG, spełniającym łącznie poniższe warunki:
  - dana osoba sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym z ZUG lub jest przez niego wskazana,
  - osoba niepełnosprawna z ZUG wymaga takiej opieki ze względu na stan zdrowia,
  - dana osoba nie jest opiekunem ustawowym lub prawnym.

 

Aby wziąć udział w projekcie należało:

 • zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • wypełnić i dostarczyć do biura projektu Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu,
 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną,
 • posiadać wymagane dokumenty (do wglądu), tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie o chorobie uwarunkowanej genetycznie,
 • podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Osoba rekrutowana do projektu nie mogała:

 • równolegle zostać beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie przez PFRON,
 • mieć opracowanego Indywidualnego Planu Działania w innym projekcie POKL.

Kandydaci mieli obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności w projektach systemowych realizowanych przez PFRON.

 

Zarówno osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, które chciały wziąć udział w Projekcie prosiliśmy o przesyłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika / uczestniczki Projektu:

 

*
Bezrobotny
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest:

 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba długotrwale bezrobotna
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

Nieaktywny zawodowo
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych.